Biuletyn Informacji Publicznej
Inspekcja Weterynaryjna - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jaworze

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ!!!

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU

ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują

WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF.

Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie .

Przez „dziki padłe" należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

- jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;

- powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;

- zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:

- w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;

- należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);

- nie spuszczać psów ze smyczy;

- należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;

- należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń .

Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii.

Zatwierdził: Paweł Niemczuk - Główny Lekarz Weterynarii.

UWAGA

Hodowcy trzody chlewnej powiatu jaworskiego

ASF W NATARCIU !!!

         W związku z zatrważającym wzrostem padnięć dzików Polsce w 2018 r. (950 szt. w okresie 2014-2017, 600 szt. w styczniu i lutym 2018 r.) spowodowanym zakażeniem wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzeniem zmieniającym z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 360) wprowadził na całym obszarze Polski dotychczas nieobjętym restrykcjami z powodu wystąpienia ASF, nowe wymagania wobec gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną. Choroba przekroczyła granicę Wisły zagrażając pozostałej zachodniej części kraju.

         Wszystkie kraje świata, z którymi Polska utrzymuje kontakty handlowe skrupulatnie śledzą postęp choroby eliminując możliwość wprowadzania towarów na  swój rynek,  dlatego szeroko pojęta bioasekuracja musi być przestrzegana i obejmuje działania wymieniane w rozporządzeniu.

         Inspekcja Weterynaryjna została zobowiązana do kontroli wszystkich gospodarstw od miesiąca kwietnia 2018 r. z wdrożeniem postępowania administracyjnego wobec gospodarstw, które nie spełniły oczekiwanych warunków.

         Do czasu urzędowych kontroli prowadzone będą, przy udziale gmin, szkolenia i akcje informujące upowszechnienie zasad bioasekuracji.

         Wzory dokumentów prowadzonych przez hodowców, a będących przedmiotem kontroli zostały przekazane do gmin i sołtysów. Będą one również dostępne w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jaworze oraz u lekarzy weterynarii prywatnej praktyki. 

          Uwzględniając powagę sytuacji, a jednocześnie celem uniknięcia zbędnych sporów, proszę Hodowców o niezwłoczne zaktualizowanie stanów trzody chlewnej w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jaworze. Wskazane jest złożenie stosownych oświadczeń w przypadkach zaniechania hodowli świń.

                                                                               Z poważaniem

                                                                                 Roman Steć

                                                                  Powiatowy Lekarz Weterynarii

                                                                                     w Jaworze

Uwaga

Myśliwi i Hodowcy

trzody chlewnej powiatu jaworskiego

         Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaworze informuje, że z dniem 15 marca 2018 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jaworze przy ulicy Wrocławskiej 21 zostanie uruchomiona pracownia badania mięsa na włośnie metodą wytrawiania, przy jednoczesnym wycofaniu z tym dniem metody kompresorowej.

         Metoda badania nie wpłynie na wysokość opłaty za jego wykonanie, jest jednak bardziej precyzyjna od tradycyjnej metody kompresorowej.

         W najbliższej perspektywie badanie na włośnie metodą wytrawiania (z wykorzystaniem pepsyny i kwasu solnego) będzie jedyną dopuszczalną metodą usankcjonowaną w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

         Wcześniejsze wprowadzenie tej metody pozostaje w związku ze stwierdzeniem na terenie powiatu jaworskiego przypadków włośnicy u dzików i koniecznością ich utylizacji.

         Przypomina się, że konsumpcja mięsa bez badania jest zabroniona,  a jego pominięcie jest ryzykowne z konsekwencją zachorowania dużej ilości osób bez możliwości wyleczenia.

         Badanie dostarczonych próbek mięśni świń lub dzików odbywać się będzie w każdą środę od godz. 12.00 (termin wstępny). W związku z tym próby po dokonanych ubojach świń na potrzeby własne lub od odstrzelonych dzików na potrzeby myśliwego należy dostarczać do tej godziny przekazując w załączeniu pisemną informację (zlecenie) według wzoru uzyskanego w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu w Jaworze.

         Urzędy Miast i Urzędy Gmin oraz koła łowieckie otrzymają wzory zleceń celem zadysponowania ich zainteresowanym rolnikom i myśliwym. Zlecający badanie otrzyma potwierdzenie opłaty a zaświadczenie będzie możliwe do odbioru po badaniu (o wyniku badania będzie można uzyskać wstępną informację również telefonicznie lub zostanie ona przekazana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail).

         Koszt jednorazowy badania 1 próby zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. (z późn. zm.) wynosi odpowiednio:

                            1 świnia – 11,00 zł

                            1 dzik – 20,00 zł.

         Nadmieniam, że tylko badanie w kierunku włośni metodą wytrawiania, w przeciwieństwie do metody kompresorowej, uprawnia do wprowadzania mięsa dzików na rynek podmiotom zatwierdzonym i zarejestrowanym. Ponadto przed spożyciem nie jest wymagane poddawanie go obróbce termicznej (wędliny surowe) i możliwe jest wykorzystanie go na potrawy przygotowywane na grillu lub w kuchence mikrofalowej.

         Informacji szczegółowych lub wyjaśnień można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Jaworze, ul. Wrocławska 21, tel. 76 870 24 59

                                               Powiatowy Lekarz Weterynarii

                                               w Jaworze

                                                Roman Steć